6.03.2012

StarbucksSTARBUCKS.Viet Nam doesnt have Starbucks,so everytime i get a chance to go abroad,definitely,ill get a starbucks.

Starbucks in a rainy day.
Starbucks in ThaiLand.


Caramel Frapuccino.White chocolate mocha.


Starbucks in Valentines.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét