11.15.2013

Keo Keo ChiIts just a type of sweet treat originated from VietNam.
Sugar, peanuts, coconut, condensed milk, girdle cake.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét